Polityka prywatności

O NAS


Firma Ewopharma AG Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Leszno 14, 01-192 Warszawa, należąca do Grupy Ewopharma jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. Z naszym Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pod adresem e-mail: daneosobowe@remove-this.ewopharma.pl.


Główną spółką w Grupie Ewopharma jest Ewopharma AG, Vordergasse 43, 8200 Schaffhausen, Szwajcaria.


W skład Grupy Ewopharma wchodzi również Ewopharma International, s.r.o., Prokopa Veľkého 52, 81104, Bratysława, Słowacja. Ewopharma International, s.r.o. jest posiadaczem pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terenie Unii Europejskiej i poza nią.


DLACZEGO GROMADZIMY PANI/PANA DANE OSOBOWE?


Dane osobowe to wszystkie dane, za pomocą których można zidentyfikować określoną osobę. Zgodnie
z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych jesteśmy zobowiązani do poinformowania Pani/Pana o celu przetwarzania takich danych osobowych. W przypadku osób, które zawarły umowę z Ewopharma AG Sp. z o.o., dane osobowe będą gromadzone przez nas w związku z realizacją tej umowy.


Jeżeli współpracowaliśmy lub będziemy współpracować w przyszłości, będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe w ramach naszej listy klientów na podstawie uzasadnionego interesu.


Jeżeli otrzymali Państwo zapłatę lub inną korzyść materialną od Ewopharma AG Sp. z o.o., będziemy przechowywać dane osobowe, jeżeli będziemy zobowiązani do składania sprawozdań w ramach inicjatyw dotyczących przejrzystości transakcji w UE dotyczących wyłącznie pracowników służby zdrowia.


Możemy także uzyskać Pani/Pana dane osobowe od osoby trzeciej. Osoba trzecia powinna przestrzegać przepisów dotyczących ochrony danych. W przeciwnym razie prosimy o kontakt.


Będąc firmą farmaceutyczną, przechowujemy dane osobowe związane z Państwa zdrowiem, jeżeli przedstawiali Państwo nam swoje doświadczenia z produktem, ponieważ podlegamy przepisom dotyczącym nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii (bezpieczeństwa stosowania leków) oraz aby prowadzić profil bezpieczeństwa produktów na terenie UE. Wszystkie dane będą traktowane jako poufne i chronione. Możemy skontaktować się z Państwem (osobą zgłaszającą dane doświadczenie), aby uzyskać informacje w celu nadzoru nad bezpieczeństwem leku.


Pracownicy służby zdrowia powinni wziąć pod uwagę, że należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami
w przypadku zgłaszania zdarzeń niepożądanych. Jeżeli informacje te zostaną zgłoszone bezpośrednio do nas, wszystkie informacje, w tym dane osobowe, będą przetwarzane w odpowiednim zakresie opisanym powyżej.


W przypadku osób ubiegających się o pracę, dane będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji.
W przypadku nie zawarcia umowy z kandydatem, dane są usuwane. Jeżeli kandydat wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na poczet przyszłych rekrutacji, wówczas dane te mogą być przetwarzane dłużej - maksymalnie do 3 lat od otrzymania zgody.


PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EWOPHARMA AG SP. Z O.O.


Istnieją przypadki, w których Ewopharma AG Sp. z o.o. będzie zobowiązana do przekazania danych osobowych innym podmiotom.
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza obszar EOG do Ewopharma AG w Szwajcarii, która zgodnie z Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 26 lipca 2000 r. nr C (2000) 2304 zapewnia właściwy poziom ochrony danych osobowych przekazywanych z obszaru Unii Europejskiej.


Jeżeli Ewopharma AG Sp. z o.o. zawarła umowę z członkiem Europejskiej Federacji Przemysłu Farmaceutycznego, każda strona może być zobowiązana do przekazania danych osobowych dotyczących pracowników służby zdrowia, którzy otrzymali od nas wsparcie rzeczowe za spełnienie wymogu dotyczącego zgłaszania. Więcej szczegółowych informacji znajduje się w formularzu zgody.


Jeżeli Ewopharma AG Sp. z o.o. podlega bezpośrednio wymogom dotyczącym zgłaszania przedmiotów rzeczowych przekazanych pracownikom służby zdrowia, dane będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeżeli dane osobowe jakiegokolwiek rodzaju są przekazywane poza Ewopharma AG Sp. z o.o., zostaną podjęte wszystkie niezbędne środki w celu zapewnienia ich właściwej ochrony zgodnie


z obowiązującym prawem o ochronie prywatności. Jeżeli Ewopharma AG Sp. z o.o. przekazuje dane poza terytorium EOG, firma zapewni, że odbiorcami będą wyłącznie podmioty, które podlegały odpowiedniej decyzji Komisji Europejskiej. Oznacza to, że dane osobowe będą chronione w tym kraju w taki sam sposób, co na terytorium EOG.


Wszelkie dane gromadzone dla celów związanych z bezpieczeństwem nadzoru farmakoterapii będą przekazywane w obrębie Grupy Ewopharma lub osobom trzecim takim jak wytwórcy, posiadacze pozwoleń na dopuszczenie do obrotu, organy opieki zdrowotnej, zgodnie z wymogami prawa unijnego i przepisami dotyczącymi nadzoru bezpieczeństwa farmakoterapii (bezpieczeństwa stosowania leków).


JAK DŁUGO PRZECHOWYWANE SĄ DANE


Jeżeli dane osobowe zostały uzyskane od Pani/Pana na podstawie zgody, będą one przechowywane wyłącznie do czasu wycofania zgody. Jeżeli dane osobowe zostały przekazane i są przechowywane w związku z zawartą umową, będą one przechowywane przez okres obowiązywania umowy lub inny czas określony w tym dokumencie.


Jeżeli dane osobowe zostały uzyskane w celach związanych z nadzorem bezpieczeństwa farmakoterapii, sprawozdania będą przechowywane przez czas określony w unijnych i lokalnych przepisach dotyczących nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii, zazwyczaj przez co najmniej 10 lat od wycofania produktu w ostatnim kraju, w którym jest sprzedawany.


We wszystkich innych sytuacjach dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne zgodnie z obowiązującym prawem, w celu rozstrzygania sporów lub zgodnie ze ścisłymi kryteriami opracowanymi w ramach Programu Ochrony Danych w Grupie. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się pod adresem e-mail: daneosobowe@remove-this.ewopharma.pl.  


PRAWA PODMIOTÓW DANYCH


Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.


Wszystkie wnioski będą oceniane indywidualnie.


KONSEKWENCJE NIEPRZEKAZANIA DANYCH OSOBOWYCH


Ewopharma AG Sp. z o.o. nie będzie żądać danych osobowych, które nie są bezwzględnie konieczne w opinii ich pracowników. W związku z tym w razie nieudzielenia zgody, nie będziemy mieć możliwości skontaktowania się z Państwem. Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.


OSOBY ODWIEDZAJĄCE NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ


Gdy ktoś odwiedza witrynę www.revalid.pl, korzystamy z usług stron trzecich, Google Analytics, w celu gromadzenia standardowych danych z rejestrów oraz szczegółowych informacji dotyczących zachowań osób odwiedzających. Do informacji zbieranych przez Google Analytics należy przybliżona lokalizacja (adres IP) oraz przede wszystkim anonimowe dane o ruchu, takie jak informacje o przeglądarce, informacje o urządzeniu


i język. Nie gromadzimy dodatkowych informacji takich jak wiek, płeć, zainteresowania lub dane bankowe. Dane te przybliżają sposób, w jaki odwiedzający uzyskują dostęp i korzystają z naszej strony internetowej. Są one wykorzystywane, aby poprawić jakość naszych usług i doświadczenia użytkowników. Nie są one wykorzystywane w jakichkolwiek dodatkowych celach, np. aby wykonywać profile osób, które odwiedzają naszą witrynę.


Jeżeli skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem naszej strony internetowej, będziemy wykorzystywać te informacje wyłącznie w celu odpowiedzi na przesłane pytania/reklamacje oraz sugestie. Po udzieleniu odpowiedzi dane osobowe będą usuwane.


BEZPIECZEŃSTWO


Podejmujemy uzasadnione kroki w celu ochrony Pani/Pana danych osobowych za pomocą fizycznych i/lub elektronicznych środków bezpieczeństwa odpowiednich do wrażliwości danych osobowych.


Chociaż wprowadziliśmy środki bezpieczeństwa, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa żadnych informacji przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub Internetu. Przekazywanie danych osobowych za pośrednictwem takich sieci odbywa się na własne ryzyko, ponieważ żadna transmisja internetowa nie jest w 100% bezpieczna ani wolna od błędów. Należy zachować szczególną ostrożność podczas podejmowania decyzji dotyczących informacji przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub zamieszczanych na naszych stronach internetowych.


STRONY INTERNETOWE OSÓB TRZECICH


Za pośrednictwem naszej strony internetowej można uzyskać dostęp do określonych stron internetowych i usług stron trzecich. Ewopharma i/lub Ewopharma AG Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności lub praktyki stosowane na innych stronach internetowych.


Wykorzystanie plików cookie przez Ewopharma AG Sp. z o.o.


Pliki cookie to małe pliki tekstowe umieszczane na komputerze przez odwiedzane witryny. Są one powszechnie stosowane, aby zapewnić efektywne działanie stron internetowych oraz gromadzić informacje na rzecz właścicieli strony internetowej.


Jak mogę zmienić ustawienia plików cookie?


Większość przeglądarek internetowych umożliwia kontrolę większości plików cookie za pomocą ustawień. Aby dowiedzieć się więcej, w tym na temat ustawień związanych z tymi plikami, zarządzania nimi i ich usuwania, należy odwiedzić stronę www.aboutcookies.org lub www.allaboutcookies.org.


Aby wypisać się ze śledzenia przez Google Analytics na wszystkich stronach internetowych, należy wejść na stronę http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


PRAWO DO SKŁADANIA SKARG


Jeżeli uważają Państwo, że nie zostali sprawiedliwie lub odpowiednio potraktowani, mają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorującego ochronę danych osobowych.